Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Wij gaan er vanuit dat de meeste klachten in onderling overleg opgelost kunnen worden. U wordt van harte uitgenodigd om bij ontevredenheid de leerkrachte n de schoolleiding aan te spreken. Lukt het niet om tot een oplossing te komen dan kunt u verschillende wegen bewandelen. Een daarvan is contact opnemen met de interne vertrouwenspersonen die u en uw klacht serieus neemt. Klachten gaan vaak over ongewenst gedrag of hebben te maken met onvrede over een bepaalde gang van zaken op school.
 
Wat doet de interne vertrouwenspersoon?
Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: onvrede over de communicatie met personeelsleden van de school, pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon op school.
 
De vertrouwenspersonen luisteren naar u, bieden ondersteuning en begeleiden u bij het nemen van vervolgstappen. Zij hebben kennis van klachtenprocedures en geven u informatie en voerleggen met u over te ondernemen acties. Zij bespreken met u de voor- en nadelen van deze acties en brengen u zo nodig in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. De vertrouwenspersonen zijn integer en gaan professioneel en conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) om met uw gegevens.

Alleen met uw toestemming worden anderen (deels) ge´nformeerd. Alleen in heel ernstige gevallen, als het belang van het kind of van andere kinderen in het gevaar is, kunnen de vertrouwenspersonen besluiten zonder toestemming informatie door te spelen. De ouders zullen dan wel op de hoogte worden gesteld dat dit gebeurt.
 
Ook leerlingen kunnen naar de interne vertrouwenspersonen gaan, omdat er iets niet fijn is verlopen op school. Misschien heeft een leerling een conflict met een leerkracht, misschien wordt hij/zij gepest, misschien kan een leraar of medeleerling niet met zijn handen van hem/haar afblijven.

DE VERTROUWENSPERSOON HELPT U GRAAG OP WEG.
 
Op onze school zijn Suzanne Biesters en Anke Blox vertrouwenspersonen. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 0497-643456 of via de mail:
                                                                                                                                              Suzanne         
sbiesters@kempenkind.nl
Anke               ablox@kempenkind.nl